Hệ thống trường học

Điện thoại: 097 8244 878

Bước 3

Năm học 2019 - 2020, Hệ thống trường Mầm non Blue Sky tổ chức tuyển sinh ở các độ tuổi như sau: 

* 06 Tháng - 12 Tháng

* 13 Tháng - 17 Tháng

* 18 Tháng - 24 Tháng

* 25 Tháng - 36 Tháng

* 3 Tuổi - 4 Tuổi

* 4 Tuổi - 5 Tuổi

* 5 Tuổi - 6 Tuổi

Đăng ký tham quan trường